Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Uczestnicy kursu:
Kurs przeznaczony jest dla właścicieli i innych osób mających pod opieką lub zatrudniających uczniów.

Cel kształcenia:
Celem kursu jest profesjonalne przygotowanie pedagogiczne pracodawców i pracowników do pracy z uczniami w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu.

Wymagania:

Wymagania wstępne dla uczestników kursu pedagogicznego:

– uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w  zawodzie wchodzącego w zakres zawodu którego będzie nauczać, lub;

– świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub;

– świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub:

– świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego,  technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub;

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) § 10 ust. 4 i 5.

Zakres tematyczny:

  • Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy,
  • Wybrane zagadnienia z pedagogiki,
  • Podstawy dydaktyki zawodowej,
  • Praktyka metodyczna.

Czas trwania i sposób organizacji:
Kurs obejmuje 84 godziny lekcyjne.
Po zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego.

Termin/y szkolenia:

  • W najbliższym czasie nie planowaliśmy tego szkolenia - skontaktuj się, aby to zmienić
AEC v1.0.4

Zaufali nam