Tylko do 30 września 2023 r. masz czas, aby złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT wydanego przed 31 maja 2019 r. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. UDT zapewnia, że każdy prawidłowo wypełniony wniosek, który zostanie złożony do 30 września 2023 r., zostanie zweryfikowany do końca roku. 

Do 31 maja 2019 r. zaświadczenia kwalifikacyjne UDT były wystawiane bez terminu ważności. Nowelizacja przepisów wprowadziła termin ważności uprawnień, a uprawnienie bez wskazanego terminu ważności zachowuje ważność do 01.01.2024 r.

Wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT można składać papierowo w każdym biurze oraz oddziale UDT (ich wykaz znajdziesz tutuj: https://www.udt.gov.pl/kontakt-udt) lub elektronicznie przez portal eUDT https://eudt.gov.pl/. Urząd Dozoru Technicznego opracował na swoich stronach instrukcję, jest ona dostępna na stronie: Przedłużanie okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Natomiast na portalu Youtube jest dostępny film instruktażowy:

Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

  1. złożenie kompletnego  wniosku;
  2. wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

Wszystkie uprawnienia wynikające z zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych do 31 maja 2019 r. zachowają swoją ważność do 1 stycznia 2024 roku. Utrata ważności następuje 2 stycznia 2024 roku.

Mam dwa uprawnienia na jednym dokumencie?

W przypadku przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego posiadającego w swoim zakresie dwa lub więcej rodzajów urządzeń określonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, osoba zainteresowana może złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia dla każdego rodzaju urządzenia oddzielnie.

Nowe, wystawione po przedłużeniu przez UDT zaświadczenie kwalifikacyjne będzie miało wpisany już termin ważności zgodny z załącznikiem nr 3, tabela 1, kolumna „C” rozporządzenia. Będzie on nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego.

Podstawy prawne:

Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Dz.U.2019.1008

§ 7. 1. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane i załączniki, o których mowa w art. 23 ust. 2b i ust. 2d ustawy.
3. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje w zakresie, w jakim osoba zainteresowana wykazała spełnienie warunku, o którym mowa w art. 23 ust. 2c pkt 2 ustawy.
4. Po złożeniu kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego zostaje przedłużony na okres określony w kolumnach c tabel w załączniku nr 3 do rozporządzenia, licząc od daty upływu okresu ważności przedłużanego zaświadczenia kwalifikacyjnego.
5. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje poprzez wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym
Dz.U.2018.2518

Art. 3.
1. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r. osobom, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność przez okres 5 lat, chyba że przed upływem tego terminu zostaną cofnięte na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.